سفارش تبلیغ
صبا
نیکویی پرسش، نیمی از دانش است . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]


ارسال شده توسط محسن نصیری در 93/8/18:: 6:6 عصر


دوش به مستی شدم در گذر می فروش


جام دگر داد و گفت جامه ی غم را مپوشچون که جهان بگذرد از غم عالم گذر


در خوشی کار می همره ساقی بکوشهرچه به او گفته ام از غم و احوال دهر


گفت خیالت کجاست،پیک دگر را بنوشدر دل غم دیده ام پای سخن های او


چون تب جوشان می خون من آمد به جوشهر که به آنجا رود روی جهانش رود


طبع سخن های من در پیش وی آرد خروش   


     

تا که فرا داده ام گوش به احوال دهر


تیغ صدایی بلند شب زده در کام گوشای که خرامان روی در پی ویران شدن


بگذر از این بیخودی کهنه چراغ خموشمرد خردمند اگر این همه غم می خورد


بهر چه سودی بود در طلب عقل و هوشدر غم فردا نباش غصه ی دی را نخور


چشم به هم تا نهی مرگ رساند سروشمن خود ویرانه ام ای گذر چرخ مست


چشم ز ویران شدن از دل هامون بپوشقالب:غزل


دفتر:حسرن پرواز


شاعر:محسن نصیری(هامون)


کلمات کلیدی :