سفارش تبلیغ
صبا
نادان شما در کار فزاید آنچه نشاید ، و داناتان واپس افکند آن را که کنون باید . [نهج البلاغه]


ارسال شده توسط محسن نصیری در 93/8/26:: 8:45 صبح


گفتم که ز عشق تو در ما چه اثر باشد


تا دولت شب هایم بی روی سحر باشدگفتا که چه می باشی در کار هواخواهی


گفتم که به چشمانت از دیده نظر باشدگفتا خبرت هرگز،از روی وفا باشد


گفتم بنگر بر این،عمری که به سر باشدگفتا که چرا بستی،دل در غم این عالم


گفتم که چو در بندم،فکرم به سفر باشدگفتا که توانی دل،از خویش بریدن را


گفتم که نمی مانم،هر چند خطر باشدگفتا که دل تنها،همچون شب تاریک است


گفتم که شود روشن،یاد تو اگر باشدگفتا که چه می خواهی،از دست خدای خویش


گفتم که دمی از لطف،بر ما به گذر باشدگفتا ز ره پرواز ،رویی بنما گفتم


کین مرغک پر کنده،در حسرت پر باشد تا باغ خوش عشقت،در آفت هجران است


بر شاخه ی بی بنیاد،هرگز چه ثمر باشدما خانه به دوشان را،آرام و قراری نیست


زین رو نگه هامون،غم دارد و تر باشدقالب:غزل


دفتر:حسرت پرواز


شاعر:محسن نصیری(هامون)


 


کلمات کلیدی :