سفارش تبلیغ
سرور اختصاصی
سپارنده دانش نزد غیر اهل آن، مانندآویزنده گوهر و مروارید و طلا بر گردن خوکان است . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]


ارسال شده توسط محسن نصیری در 93/8/27:: 10:49 صبح


ای مسافر یاور شبهای من


آشنای دیده ی تنهای منساعتی بنشین کنارم همچو آب


در سراب خشکی غمهای منقصه غربت درون خانه ام


بشنو از آتشگه تبهای منچشمه های همزبانی را بجوی


در کویر خشکی لبهای منشب دراز است وبسان یک درخت


ریشه کن در خلوت دمهای منسینه ای دارم پر از سوز سخن


گشته دریا سیل ماتمهای مناین خیابان بلند روزگار


پر شد از از هم گسستن های منغرق غم ها می شوم تا می روی


با تمام دل نبستن های منقالب:غزل


دفتر:حسرت پرواز


شاعر:محسن نصیری(هامون)


کلمات کلیدی :